Press "Enter" to skip to content

Giới thiệu

PhpBB3 Portal là một cổng thông tin đơn giản cho phpBB3 Olympus

PhpBB3 Portal là một bổ sung bổ sung về phpBB3 Olympus. Nó rất dễ sử dụng và cải thiện. Cổng thông tin dựa trên phpBB3 Olympus và được cải tiến bởi phpBB Türkiye, với sự hỗ trợ của Canver Software. Bộ ký tự XHTML và UTF8 được sử dụng trong các tệp như trong phiên bản phpBB3.

Chú ý quan trọng: Cổng phpBB3 được thiết kế cho phpBB3.0 và có thể không hoạt động như đã nêu ở các phiên bản phpBB khác. PhpBB3 Portal cho phpBB3.0 sẽ không hoạt động trên phpBB2.0 và ngược lại